آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1393-11-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1394-01-18
تاریخ شروع کنفرانس
1394-02-30
تاریخ پایان کنفرانس
1394-02-31

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


حمایت کنندگان