دکتر هادی اکبرزاده؛ استاد دانشگاه صنعتی اصفهان (دبیر کنفرانس)

 دکتر فرج ا... احمدی؛ دانشیار دانشگاه تهران

 دکتر آذرتاش آذرنوش؛ استاد دانشگاه تهران

 دکتر صادق آئینه ­وند؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر فریدون برکشلی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 دکتر محسن بهرامی؛ استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دکتر محمدحسین پناهی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 دکتر احمد پوراحمد؛ استاد دانشگاه تهران

 دکتر علی‌اصغر پورعزت؛ استاد دانشگاه تهران

 حجت‌الاسلام  مهدی پیشوایی مشکینی؛ هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

 دکتر محمدرضا حافظ­ نیا؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر سیداحمدرضا خضری؛ استاد دانشگاه تهران

 دکتر پرویز داوودی؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 دکتر محمدحسین رامشت؛ استاد دانشگاه اصفهان

 دکتر حسین رحیمی؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر محمدتقی رهنمایی؛ استاد دانشگاه تهران

 دکتر عباسعلی زالی؛ استاد دانشگاه تهران

 دکتر محمدعلی زلفی ­گل؛ استاد دانشگاه بوعلی همدان

 دکتر حسن سبحانی؛ استاد دانشگاه تهران

 دکتر رضا شعبانی؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر علیرضا صدرا؛ استاد دانشگاه تهران

دکتر منصور صفت ­گل؛ استاد دانشگاه تهران

 دکتر موسی عنبری؛ دانشیار دانشگاه تهران

دکتر محمدرحیم عیوضی؛ استاد دانشگاه امام خمینی(ره)

 دکتر علی ­اکبر کمیجانی؛ استاد دانشگاه تهران

 دکتر مهدی گلشنی؛ استاد دانشگاه صنعتی شریف

 حجت‌الاسلام دکتر نجف لکزایی؛ هیأت علمی موسسه آموزش عالی باقرالعلوم

 دکتر محمود متوسلی؛ استاد دانشگاه تهران

 دکتر شهریار نیازی؛ استادیار دانشگاه تهران

 دکتر محسن نیازی؛ استاد دانشگاه کاشان

 دکتر علی‌محمد ولوی؛ استاد دانشگاه الزهرا)