پژوهشگر ارجمند، توجه فرمایید فقط مقالاتی که با قالب و فرمت ذیل ارائه می شوند، مشاهده، داوری و ترتیب اثر داده خواهند شد.

برای دانلود و مشاهده  شیوه نامه نگارش مقاله، اینجا کلیلک کنید.