1. انتشار چهارمین ویژه نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2. انتشار برنامه چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
3. پنجمین پیش نشست چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان "آینده سلامت در کشور با محوریت مرجعیت علمی" برگزار شد.
4. پنجمین پیش نشست کنفرانس چهارم باموضوع« آینده سلامت در کشور با محوریت مرجعیت علمی»
5. ویژه نامه خبری پیش نشست های چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد.
6. چهارمین پیش­ نشست کنفرانس چهارم در خصوص « نقش محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار شد.
7. سومین پیش نشست چهارمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع « گفتمان انقلاب اسلامی؛ هویت و پیشرفت» برگزار شد.
8. چهارمین پیش نشست کنفرانس چهارم با موضوع " نقش محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت "
9. انتشار مقالات برتر چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشریات علمی-پژوهشی
10. تمدید مهلت ارسال مقالات به چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا پایان بهمن ماه 1393
11. سومین پیش نشست کنفرانس چهارم با موضوع « گفتمان انقلاب اسلامی؛ هویت و پیشرفت»
12. متن سخنرانی خانم دکتر شهلا بختیاری در پیش­ همایش «پیشرفت ایران؛ گذشته، حال وآینده»
13. متن سخنرانی خانم دکتر پروین ترکمنی آذر در پیش همایش «پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده»
14. سخنرانی دکتر هادی اکبرزاده در افتتاحیه پیش همایش «پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده»
15. نسبت خردورزی و پیشرفت در تاریخ‌الحکماء شهرزوری در پیش‌همایش «پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده»
16. پیشرفت در عصر قاجاریه در نشست سوم پیش‌همایش «پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده»
17. مراسم افتتاحیه پیش همایش « پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده»
18. برگزاری پیش‌همایش «پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده»
19. برگزاری همایش آینده‌پژوهی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
20. انتشار دومین ویژه‌نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
21. محورهای چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تعیین شدند.
22. انتشار اولین ویژه‌نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت